صنایع سیم و کابل کمان
LOADING

جزئیات محصول

PRODUCT DETAILS

سیم رانژه 0/9-0.6*3

JUMPER WIRE 3*0.6/0.9

این سیم ها برای توزیع خطوط مخابراتی، ارتباط بین تجهیزات تلفنی خصوصاً MDF کاربرد دارد.

استاندارد:VDE 0815