صنایع سیم و کابل کمان
LOADING

جزئیات محصول

PRODUCT DETAILS

سیم رانژه 1/1-0.5*3

JUMPER WIRE 3*0.5/1.1

این سیم ها برای توزیع خطوط مخابراتی، ارتباط بین تجهیزات تلفنی خصوصاً MDF کاربرد دارد.

استاندارد:VDE 0815