صنایع سیم و کابل کمان
LOADING

جزئیات محصول

PRODUCT DETAILS

سیم رانژه 0/9-0.5*1

JUMPER WIRE 1*0.5/0.9

این سیم ها برای توزیع خطوط مخابراتی، ارتباط بین تجهیزات تلفنی خصوصاًMDF کاربرد دارد.

استاندارد:VDE 0815