کابل ابزار دقیق 1/5*2*10

INSTRUMENTATION CABLE 10*2*1.5

این کابل ها برای انتقال داده ها و به کار گیری در فناوری اندازه گیری و کنترل، نظیر اتاق های کنترل واحدهای صنعتی و نیروگاه ها مناسبند. در صورت به کارگیری اسکرین، مدار انتقال در بابر تداخلات الکتریکی بیرونی محافظت می شود. کابل های با ساختار زوجی دارای مقادیر مناسب از نظر تعیف همشنوایی می باشند.

استاندارد: BS 5308

سطح ولتاژ: 500 /300 ولت

صنایع سیم و کابل کمان
LOADING