مقالات

Articles

10 ماه پیش

کابلهای الکتریکی با عایق الستیکی

زمـان بکـارگیـری عایـق الستیکی در کابلها به صمـغ درخت purcha- gutta بر میگردد که در خطوط تلگراف ساموئل مورس مورد استفاده قرار گرفت.

10 ماه پیش

چهار دلیل ساده برای گزینش 7 CAT

آن را بـه صـورت 7 CAT یـا 7-CAT میشناسـند، بـه منظـور کابـل 7 category کـه عمومـا زیرسـاخت هـای کابلکشـی شـبکه LAN گیگابیتـی بـکار مـیرود.

10 ماه پیش

عملکرد ضد میکروبی فلز مس

لویی پاستور نظریه میکروبی بیماریها را در قرن نوزدهم منتشر کرد. طبق این نظریه عفونتها توسط میکروبهایی ایجاد میگردد که به بدن انسان حملهور میشوند.

صنایع سیم و کایل کمان
LOADING