1 سال پیش
چهار دلیل ساده برای گزینش 7 CAT

کابل 7 CAT چیست؟ ً

آن را بـه صـورت 7 CAT یـا 7-CAT میشناسـند، بـه منظـور کابـل 7 category کـه عمومـا زیرسـاخت هـای کابلکشـی شـبکه LAN گیگابیتـی بـکار مـیرود. کابـل 7 CAT تـا حـد 600 مگاهرتـز عملکرد مناسـبی دارد. پیشـنهاد ما این اسـت که به هنگام کابلکشـی در منزل مسـکونی یـک کابـل از این نـوع را نیـز در مسـیرهای الزم عبـور دهید.

 

چـه تفاوتـی بین کابـل هـای 6 CAT، 5 CAT و 7 CAT وجود دارد؟

ممکـن اسـت از اثرات سـودمند انتخاب کابل 7 CAT شـگفتزده شـوید. کابـل 7 CAT بـه دالیـل گوناگـون بـا اسـتانداردهای کابلهـای شـبکه قبلـی شـامل 5 CAT و 6 CAT متفـاوت اسـت، امـا یکـی از بزرگتریـن مزایـای کابـل 7 CAT قـراردادن حفاظهـای الکترومغناطیسـی بـر روی زوج هـای آن اسـت کـه به طـور قابل مالحظـهای مقاومـت در برابر نویز (Noise ) را بهبـود میدهـد. کابـل 7 CAT علیرغـم اینکـه گزینـه گرانتـری اسـت، امـا از طرفـی بـا دوامتریـن انتخـاب نیـز محسـوب میشـود و نسـبت بـه کابلهـای 5 CAT و 6 CAT طـول عمـر بیشـتری دارد. به گونـهای که در کل، باعث افزایـش بازگشـت سـرمایه خواهـد شـد، بـه همین دلیل اسـت کـه بهترین انتخـاب در سیمکشـی بـا توجـه بـه آیندهنگری، اسـتفاده از کابـل 7 CAT است.

 

                                                            ویلامال

 

 

 

دالیل به کارگیری کابل 7 CAT چیست؟

1 )کارآیـی مناسـب: همـه محصولاتی کـه با کابـل شـبکه کار میکنند، بـا کابـل 7 CAT مـورد آزمایـش قـرار گرفته انـد و این آگاهـی وجود دارد کـه بـا بکارگیـری کابـل 7 CAT صاحـب خانـه های هوشـمند خواهیـد شـد کـه همـواره کارایـی قابل قبولـی دارد.

2 )یـک گام فراتـر: بـدون شـک زندگـی آتـی قابـل پیشبینـی نیسـت، پـس ایـن حـس برانگیختـه میشـود کـه خانـه جدیـد خـود را بـا نیم نگاهـی بـه سـوی آینده طرح ریـزی کنید. بـا بکارگیری کابـل 7 CAT قـادر خواهید بود سیسـتم کابل کشـی قابـل توسـعه و انعطاف پذیری را ایجـاد کنیـد کـه در هزینه هـای کابل کشـی مجـدد بـه منظـور ترکیب بنـدی جدیـد آن صرفه جویی شـود.

3 )سـطح مقطـع بالاتر هادی مسـی: اگر مایـل به داشـتن تـوان بالاتر و افـت ولتـاژ کمتـری باشـید در ایـن صـورت بایـد کابـل 7 CAT را برگزینیـد، چـون نسـبت به کابل 5 CAT دارای هادی مسـی با سـطح مقطـع بالاتـری اسـت. از طرفـی این بدان معناسـت کـه کار با هر یک از رشـته هـای کابل 7 CAT آسـانتر اسـت.

4 )حفـاظ فلـزی الکترومغناطیسـی دوبـل: کابـل 7 CAT در مقایسـه بـا کابـل 5 CAT در برابـر تداخلات امـواج و پارازیـت سـازگارتر اسـت، زیـرا کابـل 7 CAT علاوه بـر حفاظ های فلـزی روی هـر زوج دارای یـک حفـاظ فلـزی کلـی نیز میباشـد.

 

کابل 7 CAT خیلی گران نیست:

بکارگیـری کابـل 7 CAT هزینـه باالتـری را به شـما تحمیـل میکند اما امـروزه ایـن تفـاوت هزینـه، دارای اهمیت چندانی نیسـت. اما الزم اسـت بدانیـم میانگیـن قیمت بـرای یک کالف 250 متری کابـل 7 CAT حدود 195 دالر اسـت. )بـر اسـاس میانگیـن قیمـت چهـار عامـل اول فـروش کابـل در جسـتجوی گـوگل بـرای 250 متـر کابـل 6 CAT )بنابرایـن از نظـر قیمـت حـدود 25 دالر افزایـش در یـک کالف 250 متـری از کابـل 7 CAT نسـبت بـه کابـل 6 CAT مشـاهده میشـود.

در یـک خانـه بـا ابعـاد متوسـط، حـدود 750 متـر کابـل شـبکه نیـاز اسـت که شـامل سـه کالف کابـل می باشـد. در نتیجـه حـدود 75 دالر اختلاف بیـن میانگیـن کابلهـای 7 CAT و 6 CAT وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه آنچـه در ابتدا تصـور می ً شـد آن قدرهـا هـم بـد نیسـت. خصوصا اینکـه اگر ایـن هزینه را بـا هزینـه تمـام شـده قیمـت سـاخت یک خانـه مقایسـه کنید.

 

صنایع سیم و کابل کمان

صنایع سیم و کابل کمان
LOADING