1 سال پیش
عملکرد ضد میکروبی فلز مس

لویی پاستور نظریه میکروبی بیماریها را در قرن نوزدهم منتشر کرد. طبق این نظریه عفونتها توسط میکروبهایی ایجاد میگردد که به بدن انسان حمله ور می شوند. اما مدتها پیش از آن خواص سودمند ضد میکروبی مس، برنج و برنز شناخته شده بود. آثار به جا مانده از بقراط، پدر علم طب، بین سال های 460-380 قبل از میلاد بیانگر سودمندی استفاده از مس برای زخم ناشی از واریس پا مفید است. پلینی کبیر بین سالهای 79-23 بعد از میالد از اسید مس همراه با عسل جهت درمان کرم روده استفاده میکرد. آزتک‌ها مخلوطی را که حاوی مس بود جهت درمان زخم گلو غرغره میکردند. اخیراً طی مطالعه های در سال 1983 پ. کوهن در یک بیمارستان میزان باکتری موجود روی دستگیره های در از جنس برنج و استیل ضد زنگ اندازه گیری کرد. نتایج بیانگر آن بود که در دستگیره در برنجی تقری ًبا هیچ رشد باکتریایی رخ نداده است. در حالی که میزان آلودگی دستگیره در استیل ضد زنگ بسیار شدید بود. دو دهه پس از آن، این مشاهدات عمیق و مطالعات کنترل شده علمی با استفاده از پروتکلهای آزمایشها مشخص شده توسط سازمان محیط زیست امریکا جهت به دست آوردن مقدار ویژگی ضد میکروبی مس و آلیاژ مس تعیین شدهاند. شرکت کابل کمان

 آزمایش سازمان محیط زیست آزمون های آزمایشگاهی مستقل ثابت میکنند که باکتریهای بیماریزا شامل: coccusStaphylo resistant-Methicillin) MRSA (Aureus Aerogens Enterobacter H7:O157 coli. E و دیگر گونه ها در صورتی که با سطوحی از جنس آلیاژ مس تماس برقرار کنند، از بین می روند.

 شکلهای 1 و 2 و 3 به طور مشخص مشاهـده شد که طـی حدود دو ساعـت کولونی های باکتریایی واقع بر سطح مس بیش از 9/99 % کاهش می‌یابند. در صورت استفاده از سطوح آلیاژ مس (برنج، برنز، نیکل مس) میزان از بین رفتن میکروبها تا حدی کاهش می‌یابد، اما میزان کاهش بیش از 9/99% کاهش همواره طی دو ساعت قابل مشاهده است. در کولونـی های واقـع بر روی سطـوح استیل ضد زنگ و پالستیـک بعـد از 6 ساعـت تقری ً بـا هیچ کاهشی مشاهده نشد. نکته قابل توجه این است که این نتایج در شرایط معمـول اتـاق بیمارستـانی در دمـای با دمـای 20 درجـه سلسیوس یافت میشوند. سازمان محیط زیست این مطالعات را بررسی و به وضوح چنین نتیجه گیری کرد که به طور معمول آلیاژ مسی تمیز شده بدون پوشش بیش از 9.99 %باکتریهای بیماریزا را طی حدود 2 ساعت از تماس با آن از بین میبرد و این مواد جامد را میتوان برای سطوحی که بارها با دست لمس میشوند، استفاده کرد و این موضوع به عنوان راهحل ثانوی پیشنهادی برای دفاع در مقابل باکتریها مطرح میشود.

 استفاده از مس ضد میکروبی، چاره جویی مکمل برای کنترل معمول انواع عفونت ها است. سازمان محیط زیست امریکا بیش از 280 آلیاژ مـس را با محتـوی حداقـل 60 %مـس به عنوان آلیاژهای ضد میکروبی به ثبت رسانید. در ادامه چنین مطالعاتـی، انتظـار میرود اثرگـذاری سـایر آلیـاژهای مس بر ارگانیسم های دیگر و اثبات آن به منظور کاربرد در پیشگیریهای تکمیلی توسط سازمان محیط زیست به ثبت برسد. این مطالعات در حال حاضر جهت استفاده در مواردی همچـون کاربـردهای صنـایع غـذایی یا آب آشامیــدنی ثبت شدهاند. آزمایشهای بالینی آزمایشهای بالینی در بیمارستانهای بزرگ امریکا، شیلی، آلمان، انگلستان و ژاپن انجام شده است. سطوح لمسی حساس در مراقبت از بیماریهای عمومی فهرست بندی شدهاند و نمونه هایی از تجهیزات بیمارستانی از آلیاژ مس ضدمیکروبی ساخته شده، ساخته و نصب شده اند. این سطوح شامل پایه های نگهدارنده مواد تزریقی و سرم، میله های محافظ کنار تخت بیمار، میزهای روی تخت بیمار، دستگیره درب ها، میز و صندلی اتاق، تجهیزات پزشکی، تجهیزات سرویس بهداشتی، و سایر اقالم مجاور بیمار است. تجهیزات ساخته شده از مس نصب شده در بیمارستان از آلودگیهای میکروبی پاک شده و با معـادل غیرمسـی آن در اتاق کنتترل مقایسته شـدند. در این مطالعه تأثیر سطـح مس روی آلودگـی سطـوح و در نتیجه بر میزان عفونت مورد بررسی قرار گرفت. داده ها نشانگر آن است که سطوح مس نصب شده کاهش چشمگیری را در آلودگی میکروبی از خود نشان میدهند.

 

                                                                                                                                                                          ویلامال     

 

 

 

                                                                                                                                                                          ویلامال

                                                                                                                  * استیل ضد زنگ به عنوان یک ماده کنترلکننده )که مورد نیاز سازمان محیط زیست امریکاست( در تمام آزمایشهای تأثیرگذار ثبت مس و آلیاژهای مسی مورد استفاده قرار گرفت. 

 

 

شرایط الزامی جهـت نگهـداری از ویژگـی ضد میکروبـی طبیعـی مـس، محصـوالت نباید به هیچ وجه رنگ، الک، وارنیش، واکس و اندود شوند. همانند مواد ضد عفونی مایع یا گازی شکل مشخـص شده است که آلیـاژهای مسـی نیز در کاهـش آلودگیهـای می ً کـروبی مؤثرند، ولی ضرورتـا باعـث کاهـش آلودگی های ضمنی نمی شوند. تولیدکنندگان، سازندگان و تأمین کنندگان مورد تأیید سازمان محیط زیست میتوانند از نشانه گذاری Antimicrobial™Copper و Cu + استفاده کنند تا نشان دهند که محصوالت ارائه شده توسط آنها از آلیاژهای ضد میکروبی ثبت شده در سازمان محیط زیست ساخته شده است.

 

 

ترجمه: الهام عاليي (كارشناس مديريت صنعتي)          کابل کمان

صنایع سیم و کابل کمان
LOADING